Laatste 10 berichten

 1. Doopsel van Dieke den Boer 15 juli 2018 geplaatst in Doop

  Op zondag 15 juli 2018 zal Dieke Cornelia Catharina den Boer, geboren op 28 april 2018, dochter van Ronnie den Boer en van Nieske van den Oever, door het ontvangen van het H. Doopsel om 12.00 uur in de St. Bartholomeuskerk, opgenomen worden in de parochiegemeenschap. We wensen haar en haar ouders van harte geluk en Gods zegen voor de toekomst.

 2. Privacyverklaring 12 juli 2018 geplaatst in Algemeen

  Privacyverklaring R.-K. Parochie Sint Jan de Doper

  1  Identiteit en contactadres van de gegevensverwerker

  R.K. Parochie Sint Jan de Doper
  Postadres: De Genestetstraat 1, 5144 SN  Waalwijk
  E-mail parochiesecretariaat: secretariaat @ sintjanwaalwijk.nl

  2  Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de parochie?

  • In het ledenadministratiesysteem staan diverse persoonsgegevens over onze parochianen en hun eventuele huisgenoten (partner, kinderen) opgenomen, zoals namen en adresgegevens. In het navolgende worden deze parochianen ook aangeduid als ‘betrokkenen’.
  • In het financieel systeem staan bepaalde financiële gegevens over kerkbijdragen vastgelegd.
  • In het parochieblad staan namen en contactgegevens van de pastores en diverse vrijwilligers. Ook staan er foto’s in van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
  • Op de website staan namen en contactgegevens van de pastores en vrijwilligers. Ook staan op de website foto’s van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan af­gebeeld.
  • In de kerkelijke registers staan gegevens genoteerd over de sacramenten (doop, vormsel, hu­welijk, overlijden) die in een van de kerkgebouwen van de parochie zijn voltrokken. Het gaat daarbij over de datum van uitvoering van het sacrament en de namen van de daarbij betrokken personen.
  • De aard van de opgeslagen persoonsgegevens vindt u in meer detail in artikel 5 van het Alge­meen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018.

  3  Wat zijn de doeleinden van de parochie voor opslag en gebruik van de persoons­gegevens?

  • Te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die door het Canonieke Recht wor­den gesteld voor de deelname aan het kerkelijk leven of;
  • Een doelmatige administratieve organisatie van de parochiële gemeenschap en parochiële archivering te verzekeren of;
  • Te kunnen bijdragen aan het actualiseren van de kerkelijke ledenadministraties en archieven van andere kerkelijke rechtspersonen (zoals andere parochies) of;
  • Te dienen als bron voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

  4  Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevensverwerking door de parochie?

  •  Het gerechtvaardigde belang van de parochie bij:
   • het instandhouden van een doelmatige organisatie van de parochiële gemeenschap door het bijhouden van de ledenadministratie, financiële administratie en kerkelijke registers;
   • het onderhouden van contact met haar parochianen en
   • het uitoefenen van haar kerkelijke opdracht.
  • De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
  • De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke (bijvoorbeeld de Belasting­dienst) of kerkelijke overheid;
  • De toestemming die de betrokkene heeft verleend (bijvoorbeeld door als vrijwilliger toe te treden tot een werkgroep of zich op te geven als abonnee op het parochieblad of bijeenkomst van de parochie).

  5  Bewaartermijn

  • De persoonsgegevens opgeslagen in andere bestanden worden niet langer bewaard dan nodig is voor het gebruik er van.
  • Uitzonderingen zijn gegevens die niet zonder onredelijke inspanning verwijderd kunnen worden (zoals oude gedrukte nummers van het parochieblad), gegevens die bewaard moeten worden op grond van een kerkelijk voorschrift (bijvoorbeeld de registratie van sacramenten in de kerkelijke registers) of in het algemeen belang worden bewaard in het parochiearchief.

  6  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  • Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan (en zijn grotendeels afkomstig van) kerkelijke instellingen die onderdeel zijn van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland. Voorbeelden daarvan zijn andere parochies, het bisdom en IPAL (het interdiocesane platform voor de finan­ciële en ledenadministraties).
  • Uitzondering op het voorgaande is het – op verzoek – verstrekken van bepaalde gegevens aan de Belastingdienst op grond van een wettelijke plicht of een verwerker die door de parochie is belast met een opdracht (zoals bijvoorbeeld een salarisadministrateur of arbodienst).

  7  Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

  • De beveiligde toegang tot het ledenadministratiesysteem is beperkt tot de ledenadministra­teurs en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
  • De beveiligde toegang tot het financieel systeem is beperkt tot de financieel administrateur(s) en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
  • Vrijwilligers kunnen bestanden met persoonsgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld de verspreiding van het parochieblad of de uit­voering van de Actie Kerkbalans). Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.

  8  Recht op inzage en correctie

  • Iedere parochiaan heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. U kunt daarvoor een verzoek indienen, voorzien van identificatie, bij het parochiesecretariaat. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring vermeld.
  • Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan het parochiesecretariaat.

  9  Verwijderen van gegevens

  • Een verzoek om contactgegevens, financiële of andere algemene persoonsgegevens te ver­wijderen kunt u richten aan het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochie­secretariaat vindt u bovenaan de privacyverklaring. De ledenadministrateurs of de leden van het parochiebestuur behandelen uw verzoek.
  • Indien u zich wilt uitschrijven als parochiaan vragen wij u de geldende procedure in- en uitschrijving R.-K. Kerk te volgen. Informatie over deze procedure en het formulier daarvoor vindt u op de website www.rkkerk.nl. Dit formulier stuurt u naar het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt u bovenaan deze privacyverklaring. De ledenadministrateurs van de parochie of de leden van het parochiebestuur behandelen uw ver­zoek.

  10  Klachtrecht

  • Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrok­kene worden gestuurd aan het parochiebestuur. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.
  • Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de inge­diende klacht.
  • Indien het parochiebestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de parochie richten aan de Autori­teit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens, T.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag.
 3. Overlijden van de heer C. Oosterbaan. 9 juli 2018 geplaatst in Overleden

  Op 5 juli 2018 is overleden de heer Carolus Franciscus Johannes ( Charles ) Oosterbaan, 75 jaar. De afscheidsviering voor de heer Oosterbaan zal gehouden worden op woensdag 11 juli om 10.30 uur in de St. Antoniuskerk in Waalwijk, waarna de begrafenis zal volgen op de algemene begraafplaats Bloemendaal, eveneens in Waalwijk.

 4. Doopsel van Gerano van der Velden. 7 juli 2018 geplaatst in Doop

  Op zondag 8 juli 2018 zal Gerardus Petrus , roepnaam Gerano, van der Velden, geboren op 27 september 2017, zoon van Willem van der Velden en van Joyce Ypelaar, door het ontvangen van het H. Doopsel om 12.00 uur in de kerk St. Jan de Doper, opgenomen worden in de parochiegemeenschap. We wensen hem en zijn ouders van harte geluk en Gods zegen voor de toekomst.

 5. Overlijden van de heer N. van Rooij 25 juni 2018 geplaatst in Overleden

  Op 21 juni 2018 is overleden de heer Nicolaas Joseph (Nico) van Rooij, echtgenoot van mevrouw Gerry van den Nouweland, in de leeftijd van 84 jaar. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op 28 juni 2018 om 10.30 uur in de kerk St. Jan de Doper te Waalwijk, waarna de crematie plaats vindt in crematorium Huis van Brabant te Oosterhout.

 6. Rondleiding Sint-Jan de Doper door historicus Jan van Oudheusden 16 juni 2018 geplaatst in Nieuws

  Van een rondleiding door de Sint-Jan de Doper is een tv-reportage van 16 minuten gemaakt, die op zondag 17, woensdag 20 en vrijdag 22 juni 2018 de hele dag wordt uitgezonden op Langstraat TV, Ziggo kanaal 42.

  Deze film kun je ook bekijken via de link: : https://www.youtube.com/watch?v=BeizOtomHGc .

 7. Overlijden van mevrouw G. Bergmans – Brent 11 juni 2018 geplaatst in Overleden

  Op vrijdag 8 juni 2018, daags voor haar 83e verjaardag, is overleden mevrouw Gerdina Johanna Maria ( Diny ) Brent, weduwe van de heer Toon Bergmans. De afscheidsviering voor mevrouw Bergmans – Brent zal gehouden worden op zaterdag 16 juni om 10.30 uur in de kerk St. Jan de  Doper in Waalwijk, waarna de crematie zal volgen in crematorium Maaslanden te Vlijmen.

 8. Doopsel van Dewi van den Besselaar. 8 juni 2018 geplaatst in Doop

  Op zondag 10 juni 2018 zal Dewi Adriana Arnolda Francisca van den Besselaar, geboren op 30 november 2017, dochter van Stefan van den Besselaar en van Marloes Koks, door het ontvangen van het H. Doopsel  om 12.00 uur in de St. Antoniuskerk, opgenomen worden in de parochiegemeenschap. We wensen haar en haar ouders van harte geluk en Gods zegen voor de toekomst.

 9. Overlijden van de heer F. Nieuwenhuizen. 7 juni 2018 geplaatst in Overleden

  Op dinsdag 5 juni 2018 is overleden de heer Franciscus Hendricus Maria ( Frank ) Nieuwenhuizen, 85 jaar, partner van mevrouw Van den Heuvel.  De afscheidsdienst voor de heer Nieuwenhuizen zal gehouden worden op woensdag 13 juni om 10.30 uur in de kerk St. Jan de Doper in Waalwijk, waarna de crematie zal volgen in crematorium Maaslanden te Vlijmen.

 10. Overlijden van mevrouw A. Verschure. 7 juni 2018 geplaatst in Overleden

  Op dinsdag 5 juni 2018 is overleden mevrouw Adriana Petronella ( Jeanne ) Verschure, 83 jaar.  De afscheidsdienst voor mevrouw Verschure zal gehouden worden op vrijdag 8 juni om 13.30 uur in de H. Bartholomeuskerk in Waspik, waarna de begrafenis zal volgen op de r.k. begraafplaats St. Theresia, eveneens in Waspik.


 

Zie voor oudere berichten in het menu op categorie (nieuws, doop, enz.)