Litaniegebed van Sint Jan de Doper

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, hoor ons.
Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser der wereld,
God, heilige Geest,
Heilige Drievuldigheid, één God,

Heilige Maria, die, na de boodschap, Elisabeth, de moeder van Johannes ging bezoeken, bid voor ons.
H. Zacharias en H. Elisabeth, vader en moeder van de H. Johannes,
H. Johannes de Doper, voorloper van de Zaligmaker,
H. Johannes de Doper, van in de schoot van uw moeder geheiligd,
H. Johannes de Doper, die van kindsbeen af in de woestijn leefde en u met de hemelse geesten onderhield,
H. Johannes de Doper, voorbeeld van heiligheid,
H. Johannes de Doper, vader van de kluizenaars,
H. Johannes de Doper, meer dan profeet,
H. Johannes de Doper, waarlijk groot voor de Heer,
H. Johannes de Doper, beroemd door de onschuld en strengheid van uw leven,
H. Johannes de Doper, getrouwe en standvastige dienaar van de Heer, die, uit liefde tot Jezus, gedurende verscheidene jaren getuige van zijn tegenwoordigheid geweest zijt,
H. Johannes de Doper, wiens voedsel geringe spijzen waren, en die nooit alcoholische drank hebt willen nemen,
H. Johannes de Doper, wiens kleed een ruw vel van kameelhaar was,
H. Johannes de Doper, wiens rustplaats de aarde en diens woning een grot was,
H. Johannes de Doper, die nooit de eenzaamheid hebt verlaten dan om de eer van God en om de zaligheid van de naaste,
H. Johannes de Doper, die volgens het getuigenis van de eeuwige Wijsheid, de grootste onder de kinderen van de mensen zijt,
H. Johannes de Doper, die door de ootmoedige bekentenis, dat gij niet waardig waart de schoenriem van Jezus los te maken, de grootheid van de Godmens aangekondigd hebt,
H. Johannes de Doper, die toen Jezus tot u kwam, uitgeroepen hebt: Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
H. Johannes de Doper, die de grote eer genoten hebt de Zaligmaker te dopen,
H. Johannes de Doper, die moedig Herodes over zijn onzalig leven vermaand hebt,
H. Johannes de Doper, die, om uw ijver in de verdediging van de zaak Gods, het geluk gehad hebt onthoofd te worden en als martelaar te sterven,
H. Johannes de Doper, onze patroon,
H. Johannes de Doper, onze beschermer,

In het betrachten van de eenzaamheid, help ons, Heilige Johannes de Doper.
Bij ons streven Gods inzichten met ons te kennen,
Bij ons streven Gods wil na te komen,
Bij het betrachten van de zachtmoedigheid en de ootmoed des harten,
Bij het bewaren van de zuiverheid en rechtzinnigheid,
Bij het bestrijden van de wereld, van de duivel en het vlees,
Bij het volbrengen van onze plichten met vlijt en liefde,
Door de strengheid van uw boetvaardigheid,
Door uw ootmoed,
Door uw getrouwheid aan de goddelijke genade,
Door uw ijver voor Gods eer,
Door uw marteldood en uw luisterrijke zegepraal,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Bid voor ons, heilige Voorloper van de Zaligmaker.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
Heer Jezus, maak, dat wij, die Gij onder uw dienaren aangenomen hebt, steeds de weg der zaligheid bewandelen, en dat wij getrouw de vermaningen van uw Voorloper de H. Johannes de Doper volgen, opdat wij eens mogen geraken tot U, Zaligmaker der wereld, die leeft en heerst met God de Vader en de H. Geest, in al de eeuwen der eeuwen. Amen.