Vormsel

7G5A5483Het heilig Vormsel

Het vormsel is het sacrament van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons sterken om ons christen-zijn op een volwassen wijze te beleven, en wel in een leven van geloof, liefde, goedheid en trouw. De Heilige Geest helpt ons om te getuigen van Gods liefde in deze wereld. Het vormsel bekrachtigt ook het doopsel; daarom vernieuwen de vormelingen bij dit sacrament de doopbeloften, die bij het doopsel door ouders en peetouders zijn uitgesproken.

Normaliter ontvangen de kinderen van groep acht dit sacrament. De voorbereiding wordt door vrijwilligers van de parochie en/of door de mensen van het pastorale team verzorgd. Dit gebeurt in een aantal bijeenkomsten in het parochiecentrum. Voor de ouders zijn er enkele ouderavonden ter voorbereiding.

De datum van het vormsel wordt elk jaar bepaald met de bisschop of diens afgevaardigde. We streven naar een datum vroeg in het voorjaar. De viering van het vormsel vindt voor alle parochiekernen centraal plaats.

 

Praktische informatie15-03-13_Vormsel 2013_012

Het vormsel is gepland op vrijdag 29 maart 2019 om 19.00 uur in de St.-Janskerk te Waalwijk. Vormheer is deken Dorssers.

Op woensdagavond 9 januari 2019 is er om 19.45 uur een informatieavond voor de vormelingen en hun ouders of verzorgers in het parochiecentrum (bij de St.-Antoniuskerk), De Genestetstraat 1, Waalwijk. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ans Maaijwee: (06) 25 46 10 48.

De verschillende data van de voorbereidingsavonden worden die avond besproken.

De ouderbijdrage bedraagt € 60 (ter dekking van de voorbereidings- en projectkosten). Tijdens de vormselviering maakt een fotograaf foto’s. Deze komen op een DVD. De kosten bedragen € 15 voor iedereen. Voor de rust tijdens de viering, maakt alleen hij de foto’s, dus niemand anders. Wij vragen u aan het eind van de informatieavond de bijdrage(n) te betalen. Graag in gesloten envelop met naam van de vormeling. Mocht betaling in één keer bezwaarlijk zijn, laat het ons even weten.

 

Aanmeldingsformulier

Klik hier voor het aanmeldingsformulier: Opgave Vormsel 2019.
Klik hier voor de begeleidende brief: Brief Vormsel 2019.

 

Vormsel 2016

Op zaterdag 5 maart 2016 heeft vicaris Van den Hout, tijdens een stemmige viering, het H. Vormsel toegediend aan 18 vormelingen uit onze parochie.
7G5A5587

Vormsel 2015

Op zondag 12 april 2015 heeft mgr. Mutsaerts, tijdens een stemmige viering, het H. Vormsel toegediend aan 20 vormelingen uit onze parochie.

2015