Kerkbijdrage

De kerk is een plek om troost te vinden, om moed en zegen te ontvangen voor alles wat u doet. De kerk is een plek waar ieder zich­zelf kan en mag zijn; een plek waar God wordt gezocht en gevonden. Mede dankzij de steun van vele parochia­nen, vrijwilligers en andere betrokkenen kan onze parochie pastorale zorg verlenen, mensen in nood helpen en onze kerk­gebouwen onderhouden. Met uw bijdrage maakt u dit mede mogelijk! Zo kunt u – en met u vele anderen – blijven rekenen op de kerk in voor- en tegenspoed.

Met deze pagina willen wij u informeren over de kerk- of gezinsbijdrage. Over de bedoeling en achtergrond, over de beste­ding. Het parochiebestuur wil u vragen om uw kerk te steunen, ook als u dat niet eerder deed.

Heeft de Kerk dan niet geld genoeg…?

Veel mensen denken dat de kerk genoeg geld heeft. Dat alles vanuit Rome en vanuit ’s-Hertogenbosch betaald wordt. Of dat de kerk genoeg eigen vermogen heeft. Vaak moet uitgelegd worden dat onze kerk­gebouwen en het (weinige) personeel, dat on­misbaar is voor het uitdragen en het beleven van ons geloof, handenvol geld kosten. Onze parochie heeft geld nodig om de eredienst in onze kerken te vieren en onze kerkgebouwen in stand te houden.

Inkomsten en uitgaven

Als belangrijkste kostenposten kunnen we noemen: onderhoud gebouwen, verzekerin­gen en belasting, energieverbruik, persoons­kosten, kosten erediensten en pastoraat, bijdrage aan het bisdom, beheerkosten. Al deze kosten moeten gedekt worden vanuit de kerkbijdragen, collectes, stipendia (mis­intenties), inkomsten uit bijzondere diensten (zoals huwelijken en uitvaarten) en inkomsten uit eigen vermogen voor een hopelijk sluiten­de exploitatie. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die zich op velerlei gebieden belangeloos inzetten voor onze parochie; we zijn hen daar ook zeer dankbaar voor.

Contributie

Van oudsher wordt de kerk gedragen door de parochianen, die samen de kerk in stand houden. Als een soort van contributie aan een vereniging. Vele schouders maken het mogelijk de kosten te kunnen dragen. Er is één belangrijke maar… Het gaat alléén op als voldoende mensen of gezinnen door de kerkbijdrage samen hun schouders blijven zetten onder de kerk. Als de parochie het alléén zou moeten hebben van eenmalige bijdragen zoals bij doop, huwelijk of uitvaart, dan zou het bij lange na niet lukken om onze gebouwen te blijven verwarmen en onderhouden. De kerkbijdrage is eenvoudigweg onmis­baar.

Wat krijgt u ervoor terug?

Liturgie – Vieren

Bijzondere momenten vragen om bijzondere aandacht. Vanuit de houding van Jezus Christus, in eenheid met de kerk waarin Hij voortleeft van zondag tot zondag en van feest tot feest, het hele jaar door. Maar ook bij persoonlijk lief en leed in de kring van familie en vrienden. Zoals bij uw huwelijk bij het doopsel, de eerste commu­nie en het vormsel.

Diaconie – Dienen

Kinderen, jongeren, ouders, zieken, armen, rijken, alleenstaanden, ouderen, nabestaan­den, vreemdelingen en vult u zelf maar aan. We willen ondersteuning bieden aan hen die ziek zijn, die werkloos zijn geworden, die het moeilijk hebben of die gewoon behoefte hebben aan menselijke nabijheid.

Catechese – Leren

Leren van de persoon van Jezus, uit de Bijbel, van een cursus, van elkaar. Om te leren ontdekken wat die weg van Jezus is. Om jezelf te verdiepen in het geloof. Om het avontuur van geloven aan te gaan. Zoals bij de voorbereiding op het huwelijk, het doopsel, de eerste communie en het vormsel.

Hoe bijdragen?

U kunt een informatieset voor nieuwe bijdragers aan Kerkbalans verkrijgen bij ons centraal secretariaat. Verder vindt u op onze website gegevens voor de kerkbijdrage (onder het kopje Beheer). Maar u kunt natuurlijk ook met ons secretariaat bellen, dan wordt u meteen verder geholpen.

Richtbedrag

Niet alle inkomens zijn gelijk, en niet elke situatie is gelijk. Elk jaar publiceert ons bisdom een indicatie waaraan men zou kunnen denken (zie onze website onder Beheer en Tarieven). Maar natuurlijk zijn wij blij met elke bijdrage. Uiteraard kunt u ook per maand of per kwartaal betalen of laten incasseren.

Aftrekbaarheid

ANBI

Onze parochie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In uw belastingaangifte kunt u het RSIN-nummer van de parochie noteren: RSIN/fiscaal nummer: 823679251.

Periodiek schenken

Een periodieke gift komt in aanmerking voor belastingaftrek bij de inkomstenbelasting. Het is wel nodig dat hiervoor een schriftelijke overeenkomst (‘periodieke gift in geld’) tussen u en de parochie wordt opgemaakt. Onze penningmeester is u daarbij graag van dienst.

Gewone gift

Een gewone gift is eveneens aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar dan gelden wel drempel- en maximumbedragen (zie de web­site www.belastingdienst.nl).