Roeping en vorming

Ieder mens is geroepen tot geluk. De bron van ons geluk is God, die zich laat kennen in Jezus Christus. Leven vanuit die bron betekent voor iedere gedoopte: leven in relatie met God, leven met passie vanuit de vurige overtuiging dat Hij in ons gelooft en wij met Hem kunnen bouwen aan een nieuwe wereld, Gods Rijk op aarde.

Verdieping voor parochianen en toerusting voor vrijwilligers

Iedere gedoopte is allereerst geroepen zijn of haar christen zijn te leven en te beleven. Een goede vorming van elke gelovige is daarom wenselijk. We proberen jaarlijks enkele cycli tot verdieping aan te bieden, en waar mogelijk en wenselijk wordt het diocesaan vormingscentrum ingeschakeld om vrijwilligers toe te rusten.

Diocesaan vormingscentrum (DVC)

Het diocesaan vormingscentrum (DVC) biedt een breed en divers aanbod van vormende activiteiten voor gelovigen en parochiële vrijwilligers, vooral ook om parochianen die zich willen inzetten voor het kerkelijk leven in de parochie, gelovig en pastoraal te vormen. Het accent ligt in eerste instantie op verdieping van het geloof (groeien in geloof), en verder in de tijd op allerlei praktische zaken die helpen om mee te bouwen aan de parochie (geloven in groei).

Alpha-cursus

Onze parochie heeft al enkele malen een Alphacursus aangeboden. Dit is een serie van bijeenkomsten waarbij laagdrempelig kennis gemaakt kan worden met basale geloofspunten. Dit alles tegen de achtergrond van gezelligheid en met elkaar eten.

Opnieuw beginnen

Eveneens heeft onze parochie al enkele malen de cyclus Opnieuw Beginnen aangeboden. Doelgroep voor deze serie bijeenkomsten zijn ‘van huis uit katholieken’ die zich opnieuw willen verdiepen in het geloof.

Levensoriëntatie

Iedere gelovige is geroepen tot geluk. Iedere gedoopte is allereerst geroepen zijn of haar christen zijn te leven en te beleven. Daarnaast kan de Heer mannen en vrouwen roepen tot een bijzondere manier van met de Heer leven. Dit kan zijn als geëngageerd lid van een religieus genootschap in de wereld, als religieus, als diaken of als priester.

Het is de taak van de geloofsgemeenschap te zorgen dat haar leden een bijzondere roeping herkennen, versterken en ontwikkelen. Binnen de parochie zal aandacht zijn voor de roeping die God aan de gedoopten heeft gegeven. Zo kan een gezond klimaat groeien waarin ook bijzondere roepingen kunnen ontluiken en zich ontwikkelen. De leden van het pastorale team zijn graag bereid om in gesprek te gaan met hen die een bijzondere roeping gewaar worden.

Verantwoordelijke binnen het pastoraal team

Binnen ons pastorale team is onze pastoor Dorssers eerst aanspreekbare voor dit gebied.